Statut SKN „Trickster”

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§1. Nazwa.

Pełna nazwa Koła brzmi: Studenckie Koło Naukowe Badaczy Popkultury „Trickster”. Przyjętym i akceptowanym skrótem jest: SKN „Trickster”.

§2. Siedziba.

Siedzibą Koła jest Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Nankiera 15.

§3. Status organizacyjny.

Koło jest grupą studentów organizującą się na zasadach dobrowolności, działającą przy Zakładzie Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

§4. Emblematy.

1. Koło używa znaku graficznego zwanego dalej Logo.

2. Koło używa pieczęci według wzoru ustalonego przez Zarząd Koła.

§5. Okres działalności.

Czas działania Koła jest nieokreślony.

Rozdział II. Cele i zadania.

§6. Cele Koła.

Celem Koła jest:

a) pogłębianie wiedzy na temat literatury i kultury popularnej oraz rozmaitych mediów;

b) rozwijanie umiejętności analitycznych oraz interpretatorskich, w tym poszerzanie wiedzy o metodologii badań interdyscyplinarnych;

c) promowanie naukowej refleksji nad popkulturą;

d) nawiązywanie i rozwijanie współpracy z organizacjami zajmującymi się kulturą popularną.

§7. Zadania Koła.

Zadaniami Koła są:

a) organizowanie konferencji i odczytów, posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, spotkań autorskich;

b) promowanie uczelni;

c) wyjazdy naukowo-badawcze i udział w wydarzeniach związanych z kulturą popularną;

d) prowadzenie prac naukowych w ramach i pod patronatem Uczelni;

e) integracja środowiska studenckiego, naukowego i fanowskiego;

f) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi (w szczególności z DKN „Trickster”) i z ośrodkami akademickimi zajmującymi się podobną tematyką;

g) opracowywanie publikacji poświęconych kulturze popularnej i badaniom nad nią.

§8. Wykonawcy celów.

Odpowiedzialnymi za realizację celów i zadań Koła są Członkowie Koła.

Rozdział III. Członkostwo.

§9. Nabycie członkostwa.

1. Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Członkostwo nabywa się na podstawie wpisu na listę Członków Koła prowadzoną przez przewodniczącego Koła.

3. Przewodniczący prowadzi spis członków Koła.

§10. Prawa i obowiązki Członków Koła.

1. Członek Koła ma prawo do:

a) uczestnictwa w Zgromadzeniach Członków Koła i innych formach działalności Koła;

b) zgłaszania propozycji i wniosków dotyczących pracy Koła;

c) czynnego prawa wyborczego;

d) biernego prawa wyborczego do Zarządu Koła po upływie pół roku od momentu nabycia członkostwa, z wyjątkiem członków Koła wybranych do Zarządu pierwszej kadencji;

e) korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących w dyspozycji Koła.

2. Członek Koła ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień Statutu Koła, uchwał jego organów, Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego;

b) brać czynny udział w pracach Koła i terminowo wywiązywać się w powierzonych zadań;

c) troszczyć się o dobrą atmosferę przy realizacji działań statutowych;

d) dbać o dobre imię Koła.

§11. Utrata członkostwa.

Członkostwo traci się:

a) na wniosek samego członka Koła;

b) w przypadku utraty przez członka Koła praw studenckich lub ukończenia studiów;

c) w wyniku wykluczenia z Koła w drodze uchwały Zarządu z powodu podejmowania aktywności sprzecznej ze Statutem Koła lub innymi uchwałami władz Koła, narażania dobrego imienia Koła lub długotrwałego niewywiązywania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań, po uprzedniej konsultacji z Opiekunem Koła.

Członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu: za pośrednictwem Przewodniczącego do Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od jej ogłoszenia zainteresowanemu.

Przewodniczący Koła w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania zwołuje posiedzenie Zgromadzenia Członków. Po wysłuchaniu zainteresowanego, Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w sprawie wykluczenia członka ze struktury Koła.

Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Koła. Uchwała Zgromadzenia Członków jest ostateczna;

d) w wyniku uchwały podjętej przez Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła, na jednogłośny wniosek Zarządu Koła z powodu braku aktywności członka Koła w działaniach podejmowanych przez Koło, w szczególności nieusprawiedliwionych nieobecności na kolejnych spotkaniach Koła;

e) z chwilą rozwiązania Koła.

Rozdział IV. Struktura i organizacja Koła.

§12. Władze Koła.

1. Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd Koła.

§13. Zgromadzenie Członków.

1. W skład Zgromadzenia Członków wchodzą wszyscy członkowie Koła.

2. Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła.

3. Do kompetencji Zgromadzenia Członków należy:

a) ustalanie kierunków działań Koła proponowanych przez Zarząd;

b) wybieranie członków Zarządu;

c) uchwalanie i zmiany Statutu;

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu;

e) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Koła;

f) przyjmowanie sprawozdania ustępującego Zarządu;

g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

§14. Zasady funkcjonowania Zgromadzenia Członków.

1. Zgromadzenie Członków podejmuje na posiedzeniach decyzje w formie uchwał. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, chyba że Statut stanowi inaczej.

2. Każdemu członkowi Koła przysługuje jeden głos. Opiekun Koła dysponuje głosem doradczym.

3. Głosowanie jest jawne. Z ważnych powodów członek Koła może wnosić o tajność głosowania.

4. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza nowy termin posiedzenia. Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Członków w nowo wyznaczonym terminie są ważne nawet w przypadku braku kwalifikowanej większości.

5. Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Koła raz na 3 miesiące oraz w razie potrzeby. Zarząd Koła informuje członków o planowanym posiedzeniu nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

6. Na uzasadniony wniosek jednego z członków Koła, przedstawiony Zarządowi Koła, Zarząd wyznaczy posiedzenie Zgromadzenia Członków poza ustalonym kalendarzem spotkań.

7. Zgromadzeniu Członków przewodniczy Przewodniczący Koła lub inny członek Zarządu.

8. W przypadku gdy Zarząd uchyla się od obowiązku wyznaczenia terminu Zgromadzenia Członków lub pozostaje w nieuzasadnionej zwłoce, decyzję w tym przedmiocie podejmuje Opiekun Koła.

9. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

a) członkowi Zarządu;

b) trzem członkom Koła;

c) Opiekunowi Koła.

§15. Zarząd Koła.

1. Zarząd Koła składa się z:

a) Przewodniczącego;

b) Wiceprzewodniczącego;

b) Sekretarza;

c) Skarbnika.

2. Kadencja Zarządu trwa rok i kończy się wraz z utworzeniem się nowego Zarządu.

3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie działalnością Koła;

b) reprezentowanie Koła przed władzami Uczelni i Wydziału;

c) opracowywanie planu działania Koła;

d) przedstawianie sprawozdania z działalności Zgromadzeniu Członków raz na pół roku;

e) przedstawianie rozliczenia finansów Koła raz na pół roku;

f) czuwanie nad wykonywaniem uchwał Zgromadzenia Członków;

g) prowadzenie gospodarki finansowej Koła;

h) przyjmowanie deklaracji zainteresowanych członkostwem;

i) wnioskowanie o utworzenie sekcji Koła.

4. Wszystkie dokumenty wystosowywane w imieniu Koła powinny zostać opatrzone podpisem Przewodniczącego.

§16. Powoływanie członków Zarządu.

1. Członkowie Zarządu wybierani są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym na pierwszym w roku akademickim Zgromadzeniu Członków w obecności co najmniej połowy członków Koła.

2. Uprawnionymi do kandydowania są członkowie Koła po upływie sześciu miesięcy od momentu przyjęcia, za wyjątkiem przypadku określonego
w §31 ust. 3.

3. Kandydatury mogą zgłaszać członkowie Koła i Opiekun Naukowy po uzyskaniu zgody osoby zgłaszanej.

4. Dopuszczalne jest zgłaszanie własnej kandydatury.

§17. Kompetencje Przewodniczącego.

Do praw i obowiązków Przewodniczącego należą w szczególności:

a) reprezentowanie Koła na zewnątrz;

b) rozpatrywanie wszelkich wniosków składanych przez członków Koła;

c) pomoc w rozstrzyganiu spraw merytorycznych między członkami Koła;

d) kierowanie pracami Koła;

e) dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła;

f) kontrola przestrzegania Statutu;

g) kierowanie pracą Zarządu;

h) zwoływanie spotkań Zarządu co najmniej raz w miesiącu i przewodniczenie im;

i) wyznaczanie zadań poszczególnym członkom Zarządu;

j) podejmowanie decyzji w razie równości głosów na zebraniu Zarządu.

§18. Kompetencje Wiceprzewodniczącego:

Do praw i obowiązków Wiceprzewodniczącego należą w szczególności:

a) zastępowanie przewodniczącego Koła w razie jego nieobecności;

b) wspieranie przewodniczącego Koła we wszystkich jego działaniach związanych z funkcjonowaniem Koła.

§19. Kompetencje Sekretarza.

Do praw i obowiązków Sekretarza należą w szczególności:

a) sporządzanie sprawozdań ze wszystkich oficjalnych, nieroboczych spotkań Koła;

b) gromadzenie dokumentacji i sprawozdań z roboczych spotkań Koła;

c) sprawowanie pieczy nad wszelką formalną dokumentacją Koła;

d) formułowanie i publikowanie komunikatów, ogłoszeń, zaproszeń i wszelkich pism związanych z działalnością Koła.

§20. Kompetencje Skarbnika.

Do praw i obowiązków Skarbnika należą w szczególności:

a) rzetelne prowadzenie spraw finansowych Koła;

b) tworzenie projektów budżetu przedsięwzięć;

c) przedkładanie rocznych sprawozdań, w szczegółowy sposób określających wszelkie źródła finansowania Koła oraz bilans i stan finansowy Koła.

§21. Odwołanie Członka Zarządu.

1. Z uzasadnionego powodu Zgromadzenie Członków może odwołać członka Zarządu. Uchwała w przedmiocie odwołania członka Zarządu musi zostać podjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Koła.

2. Postępowanie w sprawie odwoływania członka Zarządu wszczyna się na pisemny, umotywowany wniosek przedstawiony przez co najmniej pięciu członków Koła Opiekunowi Naukowemu.

3. Przyczynami odwołania członka Zarządu mogą być w szczególności:

a) długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązków;

b) niedbałe wykonanie powierzonych zadań;

c) podejmowanie aktywności sprzecznej ze statutowymi celami Koła lub działanie na szkodę Koła;

d) brak aktywnego udziału w pracach Zarządu.

4. W razie odwołania członka Zarządu wybranie nowego członka następuje zgodnie z postanowieniami Statutu.

§22. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu.

Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:

a) upływu kadencji;

b) odwołania;

c) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji Przewodniczącemu Koła lub – w przypadku Przewodniczącego – Opiekunowi Naukowemu.

d) utraty członkostwa;

e) rozwiązania Koła.

Rozdział V. Finanse Koła.

§23. Zasady ogólne dotyczące finansów Koła.

1. Środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie zgodnie z celami statutowymi Koła.

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Koła ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Koła. Nadzór nad działalnością finansową Koła sprawuje Zgromadzenie Członków.

3. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Skarbnik.

4. O podziale środków własnych Koła decyduje Zarząd.

§24. Źródła finansowania.

1. Działalność statutowa Koła finansowana jest ze środków otrzymanych od Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego bądź ze środków własnych Koła.

2. Źródłem środków własnych Koła mogą być składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, wsparcie sponsorów, dotacje i dochody z ofiarności publicznej.

3. Wysokość składek członkowskich określa Zgromadzenie Członków w formie uchwały.

4. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów oraz korzystanie z ofiarności publicznej może odbywać się wyłącznie z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

§25. Podział środków finansowych Koła.

Szczegółowego podziału środków finansowych dokonuje Skarbnik na podstawie o uchwały Zarządu Koła, o której mowa w §23 ust. 2.

§26. Rozliczanie środków finansowych Koła.

Szczegółowego rozliczenia środków dokonuje Skarbnik i przedstawia je w formie sprawozdania i rozliczenia raz na semestr. Sprawozdanie przedkładane jest Prorektorowi ds. Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozdział VI. Rozwiązanie, likwidacja i zawieszenie działalności Koła.

§27. Rozwiązanie Koła.

1. Rozwiązanie Koła następuje w przypadku:

a) uchwały Senatu podjętej na wniosek Rektora, rozwiązującej uczelnianą organizację studencką, jeżeli jej działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów ustawowych, Statutu Uczelni lub Statutu Organizacji;

b) podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Członków Koła.

2. Uchwała o rozwiązaniu Koła musi być podjęta przez Zgromadzenie Członków na jednogłośny wniosek Zarządu Koła w obecności co najmniej połowy członków,

większością głosów.

§28. Likwidacja Koła.

W razie rozwiązania Koła uchwałą, o której mowa w §27 ust. 1b, likwidatorami Koła są członkowie Zarządu.

§29. Zawieszenie działalności Koła.

W przypadku zmniejszenia się ilości członków Koła do mniej niż pięciu, Koło może zawiesić swoją działalność na mocy uchwały Zarządu, po konsultacji z Opiekunem Koła, na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Rozdział VII. Opiekun Naukowy Koła.

§30. Opiekun Naukowy Koła.

1. Opiekunem Naukowym Koła może zostać wyłącznie pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Opiekun reprezentuje Koło przed Władzami Uniwersytetu Wrocławskiego i na zewnątrz.

3. Opiekun pomaga organizować działalność Koła.

4. Opiekun opiniuje program naukowy Koła oraz uczestniczy w jego przedsięwzięciach.

5. Opiekun opiniuje wnioski Zarządu lub Zgromadzenia Członków w materiach przewidzianych przez Statut.

6. W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem Opiekun wyznacza swojego zastępcę na ten okres.

Rozdział VIII. Przepisy porządkowe i końcowe.

§31. Postanowienia końcowe.

1. Koło działa w strukturze Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Koło nie posiada osobowości prawnej.

3. Wyboru pierwszego Zarządu Koła dokonują Członkowie Założyciele Studenckiego Koła Naukowego Badaczy Popkultury „Trickster”, natomiast dalszych zmian personalnych we władzach Koła dokonuje się na zasadach określonych w Statucie.

4. Kadencja pierwszego Zarządu trwa do momentu wybrania członków nowego Zarządu w roku akademickim 2012/2013.

5. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Członków podjętej większością ⅔ głosów w obecności co najmniej połowy członków, po zatwierdzeniu przez odpowiednie władze Uczelni.

6. Rektor uchyla uchwałę organu Koła niezgodną z przepisami ustawowymi, statutem Uczelni lub Statutem Koła.

7. Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do Rejestru Uczelnianego Organizacji Studenckich, który prowadzi Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Reklamy